Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente te Ruinerwold
 
 
Kerkenraadscommissies Kerkenraadscommissies

informatie over:
Preekvoorziener
Commissie Eredienst
Commissie RIJKeR
KerkinActie
Commissie Samen Op Weg (Protestantse Kerk in Nederland)
vindt u op deze pagina.

De Jeugd en Zondagsschool en het kerkkoor hebben een eigen pagina.

 
Preekvoorziener Preekvoorziener
De preekvoorziener heeft de taak om de vrije zondagen van de predikant in te vullen door een andere voorganger.

Mevrouw S. Rumph - Have vult voor onze kerk deze functie in.
Zij is telefonisch te bereiken op 0522-481672 of per e-mail
 
Commissie Eredienst Commissie Eredienst
Deze commissie organiseert de vieringen. 

De commissie bestaat uit:
ds. E. van Veen
mevr. T. de Boer-Pekel
mevr. A.J.K. Zwikker-Schiphorst
mevr. P. Aberson-Mulder
mevr. T. Zijlstra
 
Commissie RIJKeR Commissie RIJKeR
RIJKeR: samenwerking tussen Hervormde Gemeente Ruinerwold, Protestantse Gemeenten IJhorst/De Wijk, Koekange, Ruinen, Gereformeerde Gemeente Berghuizen en de Gereformeerd Vrijgemaakt (NGK) is toehoorder bij de bijeenkomsten.

Visie: waar willen we naar toe? Hoe ziet de samenwerking tussen de protestantse gemeenten van RIJKeR er in 2025 uit?
De vier kerkelijke gemeenten willen in elk dorp Gods lamp brandend houden, met andere woorden een christelijke gemeenschap gaande houden met wekelijkse bijeenkomsten in de eigen kerk, waarbij de gemeenten samenwerken met behoud van de eigen zelfstandigheid.

Missie: Waarvoor zijn we kerk? Van waaruit denken wij?
Als kerkelijke gemeenten van de dorpen Ruinerwold, IJhorst/De Wijk, Koekange en Ruinen willen wij een plek bieden aan mensen voor ontmoeting rondom het Woord en hierin een vindplaats zijn voor geloof, hoop en liefde.

Uitgangspunten
 • Het initiatief tot vormen van samenwerking ligt bij de afzonderlijke kerkenraden.
 • Communicatie is erg belangrijk om de samenwerking gestalte te kunnen geven en er een draagvlak voor te creëren: via de vastgestelde notulen c.q. directe berichtgeving in kerkbladen houden de leden van de commissie RIJKeR de kerkenraden op de hoogte, waarbij de kerkenraden het een en ander communiceren met de gemeenteleden.
 • Elkaar op de hoogte houden door beleidsplannen en kerkbladen uit te wisselen. 
 • De inbreng van predikanten in mogelijkheden tot samenwerking wordt zeer gewaardeerd (in de profielschets kan opgenomen worden dat de predikant bereid moet zijn samen te werken met de kerken in de regio).
 • De kerkenraden en predikanten worden nauw betrokken bij het overleg tot samenwerking door regelmatig een gezamenlijke avond te organiseren.
 • Als een predikant vertrekt dan zal de vacante gemeente een profielschets opstellen en die wordt besproken met de andere gemeenten. De profielschetsen van Ruinerwold, IJhorst – De Wijk en Koekange (niet vacant) zijn besproken en laten geen grote verschillen zien. Ruinen heeft nog geen profielschets opgesteld. 
 • Elke gemeente blijft zelfstandig verantwoordelijk voor haar eigen financiële situatie.

Toegevoegde waarde
 • Efficiëntere inzet van predikanten: op korte termijn wellicht weer detachering van predikanten binnen RIJKeR en op langere termijn wellicht een predikantensamenwerking gebaseerd op een combinatie-overeenkomst. 
 • Tijdsbesparing voor predikanten door o.a. organisatie van gezamenlijke diensten, gezamenlijke projecten (ten aanzien van bijvoorbeeld pastorale toerusting). 
 • Meer kunnen doen door de beschikbare ambtsdragers door gezamenlijk op pastoraal en/of diaconaal gebied samen op te trekken en gezamenlijk activiteiten te ondernemen (krachten bundelen).
 • Voor de gemeenteleden dat zij zich lid voelen van een grotere christelijke gemeente.
 • Door dit alles in gezamenlijkheid te doen kunnen we de eigen gemeente financieel gezond houden.

 
 
Commissie RIJKeR Commissie RIJKeR
RIJKeR is een overlegorgaan van de Hervormde Kerken Ruinerwold, IJhorst-de Wijk, Koekange en Ruinen.
Onze gemeente wordt in de commissie vertegenwoordigd door Roelof Kuijer (voorzitter kerkenraad) en Ties Gerretsen (voorzitters college van kerkrentmeesters).
De betrokken gemeenten hebben allen de verwachting in de toekomst niet in de huidige opzet als Hervormde Gemeente te kunnen blijven functioneren. Bij alle gemeenten lopen de inkomsten uit “levend” geld ( is geld dat de gemeenteleden jaarlijks bijdragen)terug  hetzelfde geldt voor de inkomsten uit vermogen. Door de lage rente staan de inkomsten uit vermogen aanzienlijk onder druk. Middels dit overleg proberen de gemeenten gezamenlijk op een zodanige wijze oplossingen te vinden zo dat er in alle betrokken gemeenten Gods woord verkondigd kan blijven worden.
Dit heeft er toe geleid, dat vanuit Ruinerwold er 0,5 fte predikantsplaats is gedetacheerd bij IJhorst-De Wijk en vanuit Ruinen is er 0,2 fte predikant gedetacheerd bij Ruinerwold en 0,1 fte bij IJhorst-De Wijk. Naast het uitwisselen van predikanten wordt er onderzocht of samenwerking op andere terreinen ook mogelijk is.
 
Kerk in Actie

Kerk in Actie

De werkgroep Kerk in Actie van de Gereformeerde kerk te Berghuizen, de Kapelgemeente en de Hervormde gemeente te Ruinerwold heeft als algemene opdracht om in de gemeente de aandacht te vestigen op de noden van de wereld en waar mogelijk bijdragen te leveren aan de verlichting van die noden. De werkgroep geeft voorlichting aan de gemeente o.a. via “Kerkespraak”, de lectuurtafel in de kerk en publicaties over projecten. Het geld dat nodig is voor gekozen projecten wordt bij elkaar gebracht door extra collectes na de eredienst, sponsoracties en andere activiteiten.

lees meer »
 
Commissie Samen Op Weg (Protestantse Kerk in Nederland) Commissie Samen Op Weg (Protestantse Kerk in Nederland)

De Hervormde Gemeente te Ruinerwold maakt - evenals de Gereformeerde Kerk te Ruinerwold-Koekange en de Kapelgemeente - deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland.

Deze drie kerken hebben regelmatig contact met elkaar. Onder verantwoordelijkheid van de kerkenraden wordt meegewerkt aan:

 • de organisatie van een tentdienst in de feestweek van Ruinerwold.
 • de Kerstnachtdienst van de gezamenlijke kerken in de kerk van Blijdenstein.
 • een avondsluiting in het WoonZorgcentrum ’t Vonder, elke eerste zaterdag van de maand.
 
 
 
 

Gezamenlijke dienst Openluchtdienst
datum en tijdstip 23-06-2024 om 10.00 uur
meer details

Dienst met ds. E. van Veen
datum en tijdstip 30-06-2024 om 10.00 uur
meer details

Dienst in 't Vonder
datum en tijdstip 04-07-2024 om 19.00 uur
meer details

Dienst met ds. A. van Setten-Ruhrwiem
datum en tijdstip 07-07-2024 om 10.00 uur
meer details

 
Adres
Blijdenstein 3
7961 LH Ruinerwold
 
Kerkdiensten

Wij ontmoeten u graag in onze
dienst op de zondagmorgen;
aanvang: 10.00 uur.

Voor informatie over kerkdiensten in het algemeen.
Voor concrete informatie over de kerkdienst 
voor vervoer of oppasDiensten luisteren 
 
Contact met de kerk

Bij vreugde en verdriet
en
ledenadministratie


 
wacht u op bezoek?
 voor info
 
KERKDIENSTLUISTEREN
 
kaarsje aansteken

dit kunt u doen op zondag 
 
Kerk(gebouw) ook voor u!

Verhuur kerk en Munnekeweer.

 
 
Twaalf Apostelenboom

in beeld en gedicht 
zie hier.
 
 
ANBI

Voor de ANBI gegevens
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.