Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente te Ruinerwold
 
 
Kerkkoor Con Amore Kerkkoor Con Amore

Dit keer een vrij kort bericht van het kerkkoor.
Op eerste paasdag zong Con Amore bij ds. Eric van Veen en o.l.v. Trijnie die ook de volgende liederen begeleidde:
- Licht dat terugkomt, Hoop die niet sterven wil, Vrede die bij ons blijft. Muziek van
  Anneke Plieger-van der Heide.  Een goed begin van de paasdienst, met het    
  binnendragen van de nieuwe paaskaars.
- Morgenlicht breekt stralend aan, met muziek van T. van der Weide.
- Zie de aarde wordt weer wakker, met muziek van Chris van Brugge lied 641:
  Jezus leeft en ik met Hem.
- Licht, geluid, beweging, lied, wit de glans van hergeboorte, met muziek van
  Peter Rippen. De gezongen liederen 1, 3 en 5 komen uit het paasoratorium
  “Als de graankorrel sterft” en de teksten zijn van Marijke de Bruijne.
Op de repetitie van 17 april konden we een nieuw lid begroeten: Trix Zuidmeer.
Ze zingt de altpartij en heeft jarenlange ervaring als kerkkoorlid in Havelte en
bij Vrouwen van Nu in Uffelte, Welkom Trix, we hopen dat je het naar je zin zult
hebben.
        
Op het programma staat:
- Zondag 5 mei zingen op Blijdenstein met ds. van Setten,
- Laatste repetitie op woensdag 22 mei,
- Zondag 26 mei zingen in de Schiphorst met ds. Karelse,
- Eerste repetitie nieuwe seizoen op woensdag 4 september,
- Zondag 22 september zingen op Blijdenstein, startdienst, samen met Koekange.
     
Namens het bestuur van Con Amore,
Peeke Boelhouwer
        
 
 
Kerkkoor Con Amore Kerkkoor Con Amore

Op zondag 11 februari zongen we in de dienst o.l.v. ds. Kloosterziel, wegens afwezigheid van Tieme, Trijnie als dirigent en pianist de volgende liederen: 
     
             - Naar U gaat mijn verlangen Heer

             - Mon âme se repose
             - LB 512: O Jezus, hoe vertrouwd en goed
             - Lied om zegen. Leven is van zeven dagen.

De jaarvergadering werd op 28 februari gehouden in de kerk. Voor de eigenlijke vergadering zongen we gekozen liederen uit het liedboek en er werd door ondergetekende iets verteld over Huub Oosterhuis en belangrijke gebeurtenissen uit zijn leven die hem inspireerden tot het maken van liedteksten als bv. Zo lang er mensen zijn op aarde, Gij zijt voorbij gegaan, Niemand leeft voor zichzelf en Wat ik gewild heb. Die liederen hebben we ook op die momenten gezongen. Sjoukje leidde de vergadering na de pauze. Hendrik had het jaarverslag goed voor elkaar en onze penningmeester Herman had  ook alles op orde.

Er werd o.a. even stilgestaan bij ons 95-jarig jubileum, nu vier jaar geleden en net voor de corona-uitbraak. Volgend jaar november bestaat Con Amore 100 jaar!!! Dat moet gevierd worden….  Het programma voor de komende maanden:
      - zondag 31 maart, eerste paasdag met ds. E. van Veen.
      - zondag   5 mei met ds. A. van Setten-Ruhrwiem.
     -  zondag 26 mei in de Schiphorst om 10.30 uur.
De laatste repetitie zal op 22 mei zijn. De eerste repetitie na de vakantieperiode is gepland op 4 september. In de startdienst op 22 september hopen we ook ons steentje bij te dragen. Deze dienst staat o.l.v. ds. E. van Veen, in samenwerking met PG Koekange.

 Namens het bestuur van Con Amore,          

 Peeke Boelhouwer 
 
Kerkkoor Con Amore Kerkkoor Con Amore

Het jaar 2024 zijn we vol goede moed met de repetities begonnen. We hopen
verschoond te blijven van nare ziektes en met onze dirigent Trijnie en onze pianist
weer goede muzikale momenten te beleven: vol vertrouwen en Con Amore.
In december hebben we het gezellig druk gehad. Eerst op zondag 17 december
met Roelof Kloosterziel als voorganger en Harmke als vanouds met de sopranen
meezingend. De liederen waren: lied 444: Nu daagt het in het oosten; lied 109d:
Als alles duister is; Zegen Heer, wie voor U zingen; de lofzang van Maria, Lied 157c:
Met hart en ziel maak ik Hem groot; Het licht is uitgezaaid, met tekst van Sytse de
Vries en muziek van Willem Vogel; lied 464: Een engel spreekt een priester aan.
Vervolgens de dagen rond Kerst met de uitvoering van de kerstmusical “Herberg
De Klok”, op 23 december in het Vonder, waar extra stoelen aangesleept moesten
worden. Op 24 december in de kerk en op Eerste Kerstdag tijdens de viering met
voorganger Eric van Veen. Ons koor ondersteunde de musicalgroep bij het zingen
van liederen op tekst van Erik Idema en muziek van Ivo Samplonius. Vol overgave
werd er gespeeld door Bert, Geke, Hinke, Jelte, Jip, Marieken, Puck o.l.v. Tina en
Jacco. Anco en Zwaantje hadden de prachtige klok gemaakt. Heerlijk: jong en oud
die er samen iets van wisten te maken. Het koor zong ook nog “In his love”.
Een aparte vermelding verdient het pianospel van Bart Jan Schinkel die de liederen
meesterlijk begeleidde en dat zonder muziek op papier. Hoe is het mogelijk!
In de planning staat zingen op Eerste Paasdag en daarvoor op 11 februari.
Hebt u genoten van ons koor dan kunt u het genieten nog vergroten door met ons
mee te doen. U bent van harte welkom. We kunnen heel goed extra stemmen
gebruiken. Kom dan op woensdagavond in de kerk om 19.30 uur.

Namens het bestuur van Con Amore,
Peeke Boelhouwer
 
 
Kerkkoor Con Amore Kerkkoor Con Amore

Begin september hebben we de koorrepetities hervat en op de startzondag van     
17 september zongen we o.l.v. Trijnie drie liederen met teksten van Henk Jongerius en Michael Steehouder en muziek van Chris van Bruggen:

- De letters van uw naam
- Lied van het lied
- Naam die mij van meet af aan
Tieme begeleidde op de piano en Francisca speelde mee op de dwarsfluit. In de oogstdienst van 5 november hoopt Con Amore weer medewerking te verlenen. U kunt ook daarbij zijn en met ons meezingen. Kom gerust eens kijken en meedoen op onze repetitieavond: elke woensdag van 19.30 tot 21.00 uur in de kerk. U bent van harte welkom. Op 19 juli zijn onze dirigente Trijnie en een aantal koorleden naar Kampen getogen om deel te nemen aan een veelzijdige muzikale studiedag met veel zingen van o.a. Maarten Luther, Willem Barnard en Huub Oosterhuis, alle drie ruim vertegenwoordigd in ons Liedboek. Ook was er een mooi koorrepertoire met muziek van Bach, Mendelssohn en Brahms. Verder werd een lezing gehouden over het thema troost bij Willem Barnard en Huub Oosterhuis al was het jammer dat degene die over Oosterhuis zou spreken verhinderd was. Naast twee korte vieringen was er ook plaats voor ontmoeting en maaltijd houden. Het geheel was van hoge kwaliteit en we hebben volop genoten en inspiratie opgedaan, maar soms behoorlijk (te) pittig wat het zingen van de koorstukken betrof.

Peeke Boelhouwer
 
 
Kerkkoor Con Amore Kerkkoor Con Amore

Al meerdere keren werkten we mee aan een kerkdienst van de Schiphorst
in Meppel. Na de coronajaren konden we op 17 mei deze draad weer
oppakken. We zongen wel 7 liederen waaronder “Masiti” liedboek 872.
Wij deden dat met veel plezier en bewoners en vrijwilligers waardeerden dat:
“mooi gezongen en een mooie liedkeuze”.
Naar aanleiding van het overlijden van Huub Oosterhuis vertelde onze
dirigente in één van de laatste repetities het een en ander over deze
componist van kerkliederen. In het liedboek staan er van zijn hand vele en
mooie; vanzelfsprekend zongen we er ook enige.
In juli gaan dirigente Trijnie en enkele koorleden naar een muzikale
studiedag, een zogenaamde ‘liturgiewerkplaats’ georganiseerd door het
Kerkmuziek Netwerk. Ongetwijfeld voor de deelnemers een verrijkende
ervaring en daarmee dan ook voor ons koor.
Op de laatste repetitieavond 17 mei sloot voorzitter Sjoukje af met dank
voor ieders inzet, speciaal die van Trijnie en ze wenste ons een goede
zomertijd toe om daarna met verse zangzin elkaar weer te zien op
6 september.

Namens het bestuur van Con Amore,
Hendrik Luning
 
 
Kerkkoor Con Amore Kerkkoor Con Amore

Op 9 april, eerste paasdag, zongen we op Blijdenstein enkele prachtige liederen uit het liedboek lied 630: Sta op een morgen ongedacht; lied 900: Nada te turbe; lied  367b: Heer, onze Heer, ontferm U over ons; lied 620: Hoort aan, gij die Gods kinderen zijt. Erg ontroerend was het lied “Wat dreef mij naar het graf” uit het paasoratorium “Als de graankorrel sterft” met tekst van Marijke de Bruyne en muziek van Chris van Bruggen. Naast Tieme achter de piano speelde Franciska op de dwarsfluit en op het laatst zong de hele gemeente mee met Marjan de Noo op het orgel. Trijnie de Boer leidde het geheel in goede banen. Indrukwekkend.
Op zondag 14 mei hopen we te zingen tijdens een kerkdienst in de Schiphorst. De laatste repetitie is op 17 mei. We willen het nieuwe seizoen starten op woensdag 6 september.
We wensen iedereen een fijne zomer toe in goede gezondheid, maar op de valreep nog even dit: op de jaarvergadering heeft Sjoukje Rumph aan Roelie Wesseling een zilveren G- sleutel overhandigd, vergezeld van bloemen, omdat zij 25 jaar lid van het kerkkoor is: van harte gefeliciteerd en nog vele jaren……
    
Namens het bestuur van Con Amore, Peeke Boelhouwer
 
 
Kerkkoor Con Amore Kerkkoor Con Amore

Op zondag 5 maart zongen we in de dienst met Tetsje als voorganger de volgende liederen:
LB 367 B: Kyrië, van Jongerius/Van Bruggen: Vruchteloos zou leven zijn. LB 462: Zal er ooit een dag van vrede, LB 540: Het waren tien geboden en LB 790: Hoog als de hemel de liefde. Door afwezigheid van Tieme dirigeerde Trijnie en begeleidde zij ook op de piano. Het was een mooie en goede dienst.
Op het programma staat: 9 april, eerste Paasdag op Blijdenstein en na drie jaar corona kunnen we weer zingen in De Schiphorst en wel op 14 mei. Als nieuw lid konden we Reina Schippers begroeten. Zij komt de
alten versterken. Reina heeft een ruime ervaring bij meerdere koren en we hopen dat ze zich bij ons snel thuis voelt.
Hendrik kreeg van mevr. Zwikker een heel oud krantenbericht, bij het opruimen gevonden. Helaas ontbreekt het jaartal maar de datum zou 26 september 1939 kunnen zijn. Het bericht luidt als volgt:
“Het indertijd vanwege de Ned. Herv. Gemeente opgerichte kerkkoor, dat onder leiding stond van de heer W. van Veen, hoofd der lagere school te Broekhuizen alhier, heeft na zijn vertrek naar St Maartensdijk, weinig van zich laten horen en dreigde te vervallen. Echter heeft men thans pogingen aangewend om het kerkkoor in stand te houden, waarin men zover is gevorderd, dat zich zestien deelnemers hebben aangemeld. Men mag dan ook wel aannemen, dat het zal blijven behouden en evenals andere jaren bij gelegenheid zal optreden bij godsdienstoefeningen”.
Intussen bestaat Con Amore al 83 jaar langer en ziet het er naar uit dat we over twee jaar ons 100-jarig jubileum kunnen vieren.
Wilt u daar ook actief bij aanwezig zijn?
Dat kan, zing met ons mee, hoe meer zielen hoe meer vreugd.

Namens het bestuur van Con Amore,
Peeke Boelhouwer
 
Terugblik Kerstmusical 2022 mmv Con Amore Terugblik Kerstmusical 2022 mmv Con Amore


Kerstmusical WIE VERDIENT EEN STANDBEELD ?
Natuurlijk verdient het koor ook een standbeeld en dat wilden wij toch beslist laten weten.
Het kerkkoor Con Amore o.l.v. Trijntje de Boer heeft juist deze musical zo mooi gemaakt doordat zij de liedjes zongen en de liedjes werden begeleid met pianospel door Tieme Slomp.
Van te voren hebben wij even geoefend voor de speech in de Munnekeweer, hoe de spelers wilden bedanken en hoe. Daarna zijn we in de pauze naar de kerk gegaan waar het koor oefende. Wel spannend.
Zwaantje ten Have maakte voor alle spelers een mooi fotoboekje en natuurlijk kregen de koorleden er ook allemaal een.
 
lees meer »
 
Kerkkoor Con Amore Kerkkoor Con Amore

Voor het eerst sinds drie jaar hebben we weer een jaarvergadering kunnen houden. De vorige was begin 2020 na de viering van ons
95- jarig bestaan: een concert in de kerk verzorgd door “Trijnies koren”, een groot succes. Maar wie had toen kunnen denken dat even later corona hard zou toeslaan en veel leed veroorzaakte. Als koor hebben we twee jaar niet normaal kunnen zingen. Een aantal leden zijn in deze periode ons ontvallen of hebben wegens gevorderde leeftijd of om een andere reden bedankt.
Gelukkig konden we ook nieuwe leden verwelkomen.                             

Veel koren zijn gestopt met zingen en opgeheven. Con Amore niet.
Het bestuur is blij dat zo veel mensen door willen gaan en we kunnen dan ook een beetje gaan denken aan ons 100-jarig jubileum, najaar 2025!
Op dit moment staat op de agenda: zingen op 5 maart en 9 april (Pasen). Con Amore: met liefde voor de muziek en met elkaar.


Namens het bestuur van Con Amore.

Peeke Boelhouwer
 
 
Kerkkoor Con Amore Kerkkoor Con Amore

Vanuit het bestuur allereerst de beste wensen voor 2023. Wij hopen dat
corona of andere ziekten geen spelbrekers zullen worden.
Speciaal wensen we Henny van Calker, die ongelukkig ten val kwam en
enkele botbreuken aan een been opliep, een spoedig herstel toe zodat ze
weer fijn kan meezingen.
Op eerste kerstdag zongen we ”Kyrië zum Weihnachten”, “Toen God in
Bethlehem” en “Wij staan aan een Kribbe”. Bovendien verleenden wij
medewerking aan de musical “Wie verdient een standbeeld”, gespeeld
door een aantal jongeren uit het dorp, met het zingen van een vijftal
liederen, virtuoos door Tieme begeleid op de piano. Heel verfrissend dat
de jeugd deze bijdrage aan de dienst verleende. “Dat gaat zomaar niet”.
In het begin van dit jaar zijn twee zondagen gepland waarop we hopen te
kunnen zingen: 5 maart (tweede zondag van de veertigdagentijd) en 9 april
(Pasen). Onder de bezielende leiding van Trijnie zullen we weer proberen
er iets goeds van te maken.
U bent van harte welkom op de koorrepetitie, elke woensdagavond om
19.30 uur in de kerk of in de Munnekeweer.
“Kun je nog zingen, zing dan mee”.

Namens het bestuur van Con Amore,
Peeke Boelhouwer
 
 
Jubileumconcert Con Amore 95 jaar! Jubileumconcert Con Amore 95 jaar!
Zondagmiddag 23 februari 2020 in de kerk van Blijdenstein, een concert t.g.v. het 95-jarig jubileum van kerkkoor Con Amore  m.m.v.: mannenkoor De Brincksanghers uit Havelte, de koren van Vrouwen van Nu uit Uffelte, Ruinen en Ruinerwold en natuurlijk Con Amore, o.l.v. dirigente Trijnie de Boer-Pekel en Tieme Slomp op de piano. Naast koorzang was er een bijdrage van Harry Bosma op orgel. De publieke belangstelling was groot. 
foto's Zwaantje ten Have
 
lees meer »
 
Con Amore 90 jaar! Con Amore 90 jaar!

(foto's door Tetsje Zijlstra gemaakt bij het 90 jarig jubileum op 25-10-2015)
Het kerkkoor Con Amore, bestaande uit alten, sopranen, bassen en tenoren, oefent van september tot en met mei, meestal in de Munnekeweer/in de kerk wordt gerepeteerd in de repetitie voor een optreden. Con Amore, "met liefde"- "met toewijding", verleent haar medewerking aan kerkdiensten op Blijdenstein en zo nu en dan in het verzorgingshuis 't Vonder en in het verpleeghuis de Schiphorst. 

De repetities zijn op woensdag van 19.30 - 21.00 uur in de Munnekeweer met uitzondering van de laatste repetitie voor ons optreden in de kerk, dan oefenen we in de kerk.
Na de repetities is het tijd voor een kopje koffie of thee.

informatie over het koor....................

lees meer »
 
 
 
 

Gezamenlijke dienst Openluchtdienst
datum en tijdstip 23-06-2024 om 10.00 uur
meer details

Dienst met ds. E. van Veen
datum en tijdstip 30-06-2024 om 10.00 uur
meer details

Dienst in 't Vonder
datum en tijdstip 04-07-2024 om 19.00 uur
meer details

Dienst met ds. A. van Setten-Ruhrwiem
datum en tijdstip 07-07-2024 om 10.00 uur
meer details

 
Adres
Blijdenstein 3
7961 LH Ruinerwold
 
Kerkdiensten

Wij ontmoeten u graag in onze
dienst op de zondagmorgen;
aanvang: 10.00 uur.

Voor informatie over kerkdiensten in het algemeen.
Voor concrete informatie over de kerkdienst 
voor vervoer of oppasDiensten luisteren 
 
Contact met de kerk

Bij vreugde en verdriet
en
ledenadministratie


 
wacht u op bezoek?
 voor info
 
KERKDIENSTLUISTEREN
 
kaarsje aansteken

dit kunt u doen op zondag 
 
Kerk(gebouw) ook voor u!

Verhuur kerk en Munnekeweer.

 
 
Twaalf Apostelenboom

in beeld en gedicht 
zie hier.
 
 
ANBI

Voor de ANBI gegevens
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.