Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente te Ruinerwold
 
 
Kerkkoor Con Amore Kerkkoor Con Amore
Begin september hebben we de koorrepetities hervat en op de startzondag van 17 september zongen we o.l.v. Trijnie drie liederen met teksten van Henk Jongerius en Michael Steehouder en muziek van Chris van Bruggen:
- De letters van uw naam
- Lied van het lied
- Naam die mij van meet af aan
Tieme begeleidde op de piano en Francisca speelde mee op de dwarsfluit. In de oogstdienst van 5 november hoopt Con Amore weer medewerking te verlenen. U kunt ook daarbij zijn en met ons meezingen. Kom gerust eens kijken en meedoen op onze repetitieavond: elke woensdag van 19.30 tot 21.00 uur in de kerk. U bent van harte welkom. Op 19 juli zijn onze dirigente Trijnie en een aantal koorleden naar Kampen getogen om deel te nemen aan een veelzijdige muzikale studiedag met veel zingen van o.a. Maarten Luther, Willem Barnard en Huub Oosterhuis, alle drie ruim vertegenwoordigd in ons Liedboek. Ook was er een mooi koorrepertoire met muziek van Bach, Mendelssohn en Brahms. Verder werd een lezing gehouden over het thema troost bij Willem Barnard en Huub Oosterhuis al was het jammer dat degene die over Oosterhuis zou spreken verhinderd was. Naast twee korte vieringen was er ook plaats voor ontmoeting en maaltijd houden. Het geheel was van hoge kwaliteit en we hebben volop genoten en inspiratie opgedaan, maar soms behoorlijk (te) pittig wat het zingen van de koorstukken betrof.


Peeke Boelhouwer
 
 
Kerkkoor Con Amore Kerkkoor Con Amore
Al meerdere keren werkten we mee aan een kerkdienst van de Schiphorst
in Meppel. Na de coronajaren konden we op 17 mei deze draad weer
oppakken. We zongen wel 7 liederen waaronder “Masiti” liedboek 872.
Wij deden dat met veel plezier en bewoners en vrijwilligers waardeerden dat:
“mooi gezongen en een mooie liedkeuze”.
Naar aanleiding van het overlijden van Huub Oosterhuis vertelde onze
dirigente in één van de laatste repetities het een en ander over deze
componist van kerkliederen. In het liedboek staan er van zijn hand vele en
mooie; vanzelfsprekend zongen we er ook enige.
In juli gaan dirigente Trijnie en enkele koorleden naar een muzikale
studiedag, een zogenaamde ‘liturgiewerkplaats’ georganiseerd door het
Kerkmuziek Netwerk. Ongetwijfeld voor de deelnemers een verrijkende
ervaring en daarmee dan ook voor ons koor.
Op de laatste repetitieavond 17 mei sloot voorzitter Sjoukje af met dank
voor ieders inzet, speciaal die van Trijnie en ze wenste ons een goede
zomertijd toe om daarna met verse zangzin elkaar weer te zien op
6 september.

Namens het bestuur van Con Amore,
Hendrik Luning
 
 
Kerkkoor Con Amore Kerkkoor Con Amore

Op 9 april, eerste paasdag, zongen we op Blijdenstein enkele prachtige liederen uit het liedboek lied 630: Sta op een morgen ongedacht; lied 900: Nada te turbe; lied  367b: Heer, onze Heer, ontferm U over ons; lied 620: Hoort aan, gij die Gods kinderen zijt. Erg ontroerend was het lied “Wat dreef mij naar het graf” uit het paasoratorium “Als de graankorrel sterft” met tekst van Marijke de Bruyne en muziek van Chris van Bruggen. Naast Tieme achter de piano speelde Franciska op de dwarsfluit en op het laatst zong de hele gemeente mee met Marjan de Noo op het orgel. Trijnie de Boer leidde het geheel in goede banen. Indrukwekkend.
Op zondag 14 mei hopen we te zingen tijdens een kerkdienst in de Schiphorst. De laatste repetitie is op 17 mei. We willen het nieuwe seizoen starten op woensdag 6 september.
We wensen iedereen een fijne zomer toe in goede gezondheid, maar op de valreep nog even dit: op de jaarvergadering heeft Sjoukje Rumph aan Roelie Wesseling een zilveren G- sleutel overhandigd, vergezeld van bloemen, omdat zij 25 jaar lid van het kerkkoor is: van harte gefeliciteerd en nog vele jaren……
    
Namens het bestuur van Con Amore, Peeke Boelhouwer
 
 
Kerkkoor Con Amore Kerkkoor Con Amore

Op zondag 5 maart zongen we in de dienst met Tetsje als voorganger de volgende liederen:
LB 367 B: Kyrië, van Jongerius/Van Bruggen: Vruchteloos zou leven zijn. LB 462: Zal er ooit een dag van vrede, LB 540: Het waren tien geboden en LB 790: Hoog als de hemel de liefde. Door afwezigheid van Tieme dirigeerde Trijnie en begeleidde zij ook op de piano. Het was een mooie en goede dienst.
Op het programma staat: 9 april, eerste Paasdag op Blijdenstein en na drie jaar corona kunnen we weer zingen in De Schiphorst en wel op 14 mei. Als nieuw lid konden we Reina Schippers begroeten. Zij komt de
alten versterken. Reina heeft een ruime ervaring bij meerdere koren en we hopen dat ze zich bij ons snel thuis voelt.
Hendrik kreeg van mevr. Zwikker een heel oud krantenbericht, bij het opruimen gevonden. Helaas ontbreekt het jaartal maar de datum zou 26 september 1939 kunnen zijn. Het bericht luidt als volgt:
“Het indertijd vanwege de Ned. Herv. Gemeente opgerichte kerkkoor, dat onder leiding stond van de heer W. van Veen, hoofd der lagere school te Broekhuizen alhier, heeft na zijn vertrek naar St Maartensdijk, weinig van zich laten horen en dreigde te vervallen. Echter heeft men thans pogingen aangewend om het kerkkoor in stand te houden, waarin men zover is gevorderd, dat zich zestien deelnemers hebben aangemeld. Men mag dan ook wel aannemen, dat het zal blijven behouden en evenals andere jaren bij gelegenheid zal optreden bij godsdienstoefeningen”.
Intussen bestaat Con Amore al 83 jaar langer en ziet het er naar uit dat we over twee jaar ons 100-jarig jubileum kunnen vieren.
Wilt u daar ook actief bij aanwezig zijn?
Dat kan, zing met ons mee, hoe meer zielen hoe meer vreugd.

Namens het bestuur van Con Amore,
Peeke Boelhouwer
 
Terugblik Kerstmusical 2022 mmv Con Amore Terugblik Kerstmusical 2022 mmv Con Amore


Kerstmusical WIE VERDIENT EEN STANDBEELD ?
Natuurlijk verdient het koor ook een standbeeld en dat wilden wij toch beslist laten weten.
Het kerkkoor Con Amore o.l.v. Trijntje de Boer heeft juist deze musical zo mooi gemaakt doordat zij de liedjes zongen en de liedjes werden begeleid met pianospel door Tieme Slomp.
Van te voren hebben wij even geoefend voor de speech in de Munnekeweer, hoe de spelers wilden bedanken en hoe. Daarna zijn we in de pauze naar de kerk gegaan waar het koor oefende. Wel spannend.
Zwaantje ten Have maakte voor alle spelers een mooi fotoboekje en natuurlijk kregen de koorleden er ook allemaal een.
 
lees meer »
 
Kerkkoor Con Amore Kerkkoor Con Amore

Voor het eerst sinds drie jaar hebben we weer een jaarvergadering kunnen houden. De vorige was begin 2020 na de viering van ons
95- jarig bestaan: een concert in de kerk verzorgd door “Trijnies koren”, een groot succes. Maar wie had toen kunnen denken dat even later corona hard zou toeslaan en veel leed veroorzaakte. Als koor hebben we twee jaar niet normaal kunnen zingen. Een aantal leden zijn in deze periode ons ontvallen of hebben wegens gevorderde leeftijd of om een andere reden bedankt.
Gelukkig konden we ook nieuwe leden verwelkomen.                             

Veel koren zijn gestopt met zingen en opgeheven. Con Amore niet.
Het bestuur is blij dat zo veel mensen door willen gaan en we kunnen dan ook een beetje gaan denken aan ons 100-jarig jubileum, najaar 2025!
Op dit moment staat op de agenda: zingen op 5 maart en 9 april (Pasen). Con Amore: met liefde voor de muziek en met elkaar.


Namens het bestuur van Con Amore.

Peeke Boelhouwer
 
 
Kerkkoor Con Amore Kerkkoor Con Amore

Vanuit het bestuur allereerst de beste wensen voor 2023. Wij hopen dat
corona of andere ziekten geen spelbrekers zullen worden.
Speciaal wensen we Henny van Calker, die ongelukkig ten val kwam en
enkele botbreuken aan een been opliep, een spoedig herstel toe zodat ze
weer fijn kan meezingen.
Op eerste kerstdag zongen we ”Kyrië zum Weihnachten”, “Toen God in
Bethlehem” en “Wij staan aan een Kribbe”. Bovendien verleenden wij
medewerking aan de musical “Wie verdient een standbeeld”, gespeeld
door een aantal jongeren uit het dorp, met het zingen van een vijftal
liederen, virtuoos door Tieme begeleid op de piano. Heel verfrissend dat
de jeugd deze bijdrage aan de dienst verleende. “Dat gaat zomaar niet”.
In het begin van dit jaar zijn twee zondagen gepland waarop we hopen te
kunnen zingen: 5 maart (tweede zondag van de veertigdagentijd) en 9 april
(Pasen). Onder de bezielende leiding van Trijnie zullen we weer proberen
er iets goeds van te maken.
U bent van harte welkom op de koorrepetitie, elke woensdagavond om
19.30 uur in de kerk of in de Munnekeweer.
“Kun je nog zingen, zing dan mee”.

Namens het bestuur van Con Amore,
Peeke Boelhouwer
 
 
Kerkkoor Con Amore Kerkkoor Con Amore

Op 6 november zongen we in de oogstdienst, een dienst van dankbaarheid
voor de goede vruchten en van ontmoeting: gesprekken vooraf en maaltijd na afloop. Centraal stond misschien wel lied 388 “Voor ieder van ons een plaats aan de tafel” met als refrein “Vol vreugde ziet God naar mensen die rechtdoen: zij scheppen geluk”: een swingend lied dat o.l.v. Trijnie gezongen werd met begeleiding van piano (Tieme), dwarsfluit (Francisca) en orgel. Verder zongen we “Loof de Heer want Hij is goed”, “Santo, Santo, Santo” en lied 23. “Wat klaar staat op de tafel”.
Op 25 december, 1e Kerstdag, hopen we opnieuw te zingen en dan zullen we ook medewerking verlenen aan de kerstmusical met jongeren uit het dorp met als titel “Een beeld op stand”. Bij de generale uitvoering op vrijdag 23 december is een ieder welkom.
Na lange afwezigheid wegens ziekte was tot ieders vreugde Marjan Remmelts weer op de repetitie aanwezig; ze viel met de neus in de boter want Hennie van der Linde trakteerde tijdens de koffiepauze op heerlijke warme appelbollen. We hopen dat Marjan weer als vanouds mee kan zingen. Als u dit allemaal leest bekruipt u misschien het gevoel, wellicht ook al eens tijdens een kerkdienst gehad, om mee te zingen.
Nu, dat juichen we toe. U bent bij Con Amore van harte welkom en schroom niet om te komen, want wij vormen een laagdrempelig koor waarbij genieten op de eerste plaats staat. We repeteren elke woensdagavond vanaf 19.30 uur in de kerk of in de Munnekeweer.


Namens het bestuur, Peeke Boelhouwer

 
 
Kerkkoor Con Amore hervat repetities Kerkkoor Con Amore hervat repetities
Ons koor is op woensdag 31 augustus, o.l.v. Trijnie de Boer, weer gestart voor een nieuw jaar. Het is te hopen dat corona niet opnieuw spelbreker wordt. Het blijft oppassen. De startdienst o.l.v. Tetsje ging niet door.
Toch hebben we gezongen op 18 september met ds. Karelse als voorganger:
“Woord dat ruimte schept”, “Like a green tree” en “Dona nobis pacem”.

Op ons programma staat nog de “oogstdienst” van zondag 6 november vermeld.
Nieuwe leden zijn opnieuw van harte welkom. Kom eens luisteren op een woensdagavond om 19.30 uur in de kerk of in de Munnekeweer.


Namens het bestuur van Con Amore,

Peeke Boelhouwer


 
 
40-jarig jubileum bij Con Amore. 40-jarig jubileum bij Con Amore.

Eind mei begon voor ons koor de ‘zomerstop’.
Voor het eerst na twee jaar weer een gewoon seizoeneinde met een laatste repetitie en op zondag 22 mei onze medewerking aan de dienst op Blijdenstein.
Op de repetitie van 25 mei luisterden we naar een leuk verhaal van en verteld door Sipke Groen, we zongen kort en voorzitter Sjoukje bood aan Grietje Luten en
Janny Koops een ‘bloemschaal’ aan met daarin gegraveerd de woorden ’40 jaar’ en
‘Con Amore’.
Beiden, Janny en Grietje hebben liefst 40 jaar hun sopraanpartij gezongen!
Ze begonnen in 1981, ‘stapten over’ van de (vele jaren) zondagsschoolleiding naar het zingen en hebben maar liefst 6 dirigenten meegemaakt.
De jubilarissen verwenden ons met iets lekkers bij de koffie.
Jammer genoeg is Grietje nu gestopt.
Op 31 augustus willen we graag weer beginnen met oefenen voor de startdienst in september.
We hopen op een volledige bezetting, daarbij niet gehinderd door welke golf dan ook en dat Jos ook van de partij is en in training, om weer te kunnen lopen als een kievit; dat wensen we haar toe.                                                                                                  
Wie komt dit fijne koor versterken? Van harte welkom!

Namens het bestuur: Hendrik Luning
 
 
Kerkkoor Con Amore Kerkkoor Con Amore
De afgelopen weken hebben we fijn kunnen repeteren. 
Op 17 april zongen we, O vlam van Pasen, Morgenlicht, In de bloembol is de krokus, het Ave verum Corpus van Mozart en als hoogtepunt “Wat dreef mij naar het graf” uit het Paasoratorium “Als de graankorrel sterft”: koorzang en gemeentezang, afgewisseld met gesproken woorden door Tetsje, o.l.v. Trijnie, begeleid door Tieme achter de piano, Marjan op het orgel en Franciska met de dwarsfluit. Hartverwarmend en dat waren ook de reacties.
De laatste keer dat we dit voorjaar in de eredienst zullen zingen is op 22 mei, waarna op 25 mei de laatste repetitie zal plaatsvinden die besloten wordt met een gezellig samenzijn.
We zullen dan ook stilstaan bij enkele leden die lang lid zijn (geweest) bij Con Amore.
Op 26 april kregen we bericht dat onze penningmeester Herman Steendam een koninklijke onderscheiding heeft gekregen. Sjoukje feliciteerde hem namens het bestuur en de leden en deed dat vergezeld met een bos bloemen. Met Trijnie hebben we nu twee mensen met een lintje in ons midden!
Wij wensen u allen hele goede zomermaanden toe, het zangseizoen was kort, maar met de nieuwe leden erbij hebben we met overgave kunnen zingen. Na de zomer kunt u ook bij ons terecht om mee te zingen. Van harte aanbevolen. De repetities zijn op de woensdag, ’s avonds vanaf 19.30 uur op Blijdenstein.

Namens het bestuur,
Peeke Boelhouwer
 
 
Jubileumconcert Con Amore 95 jaar! Jubileumconcert Con Amore 95 jaar!
Zondagmiddag 23 februari 2020 in de kerk van Blijdenstein, een concert t.g.v. het 95-jarig jubileum van kerkkoor Con Amore  m.m.v.: mannenkoor De Brincksanghers uit Havelte, de koren van Vrouwen van Nu uit Uffelte, Ruinen en Ruinerwold en natuurlijk Con Amore, o.l.v. dirigente Trijnie de Boer-Pekel en Tieme Slomp op de piano. Naast koorzang was er een bijdrage van Harry Bosma op orgel. De publieke belangstelling was groot. 
foto's Zwaantje ten Have
 
lees meer »
 
Con Amore 90 jaar! Con Amore 90 jaar!

(foto's door Tetsje Zijlstra gemaakt bij het 90 jarig jubileum op 25-10-2015)
Het kerkkoor Con Amore, bestaande uit alten, sopranen, bassen en tenoren, oefent van september tot en met mei, meestal in de Munnekeweer/in de kerk wordt gerepeteerd in de repetitie voor een optreden. Con Amore, "met liefde"- "met toewijding", verleent haar medewerking aan kerkdiensten op Blijdenstein en zo nu en dan in het verzorgingshuis 't Vonder en in het verpleeghuis de Schiphorst. 

De repetities zijn op woensdag van 19.30 - 21.00 uur in de Munnekeweer met uitzondering van de laatste repetitie voor ons optreden in de kerk, dan oefenen we in de kerk.
Na de repetities is het tijd voor een kopje koffie of thee.

informatie over het koor....................

lees meer »
 
 
 
 

Vergadering Ouderlingen met Koekange
datum en tijdstip 07-12-2023 om 19.30 uur
meer details

Dienst met ds. H.J.R. van Setten-Ruhrwiem, 2e Advent
datum en tijdstip 10-12-2023 om 10.00 uur
meer details

Kerstrondje
datum en tijdstip 10-12-2023 om 11.00 uur
meer details

Sing-In, m.m.v. koren van “Wijker Kunst”, de Wijk
datum en tijdstip 10-12-2023 om 19.00 uur
meer details

 
Adres
Blijdenstein 3
7961 LH Ruinerwold
 
Kerkdiensten

Wij ontmoeten u graag in onze
dienst op de zondagmorgen;
aanvang: 10.00 uur.

Voor informatie over kerkdiensten in het algemeen.
Voor concrete informatie over de kerkdienst 
voor vervoer of oppasDiensten luisteren 
 
Contact met de kerk

Bij vreugde en verdriet
en
ledenadministratie


 
wacht u op bezoek?
 voor info
 
KERKDIENSTLUISTEREN
 
kaarsje aansteken

dit kunt u doen op zondag 
 
Kerk(gebouw) ook voor u!

Verhuur kerk en Munnekeweer.

 
 
Twaalf Apostelenboom

in beeld en gedicht 
zie hier.
 
 
ANBI

Voor de ANBI gegevens
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.