Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente te Ruinerwold
 
 
Op deze pagina staat informatie over Op deze pagina staat informatie over

College van Kerkrentmeesters
Financiën - de mogelijkheid om ons te steunen
Actie Kerkbalans
Eindejaarscollecte
Solidariteitskas 
Erfstellingen en Legaten
ANBI
 

 
College van Kerkrentmeesters College van Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters heeft het scheppen en onderhouden van de materiele en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente tot taak. Dat doet zij in overleg met en met verantwoording aan de kerkenraad.
 

Het College realiseert haar taak door:

  • het samenstellen van de jaarrekening en de begroting,
  • het uitvoeren van de plannen n.a.v. de begroting.
  • het zorg dragen voor geldwerving,
  • het zorg dragen voor het beschikbaar zijn van ruimte voor de eredienst en voor andere activiteiten van de gemeente, en voor de huisvesting van de predikant,
  • het verzorgen van het personeelsbeleid,
  • het dragen van de verantwoordelijkheid voor het bijhouden van de ledenadministratie,
  • het zorg dragen voor de muzikale begeleiding van de erediensten. 

Voor het innen van de bijdragen voor de kerk vinden jaarlijks de volgende acties plaats:

  • Actie Kerkbalans in januari voor de Vrijwillige Vaste Bijdrage (VVB) van de leden.
  • de eindejaarscollecte, eind december voor alle betrokkenen bij de gemeente.
  • De Solidariteitskas voor de lidmaten in mei
Financiën:
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente te Ruinerwold
bankrekening NL02INGB 0000817694

Diaconie Hervormde Gemeente te Ruinerwold
bankrekening NL86SNSB0915606151

Bloemenkas Hervormde Gemeente te Ruinerwold
Bankrekening NL92RABO0154050792

College van Kerkrentmeesters:
voorzitter: dhr. M. Gerretsen, ouderling - kerkrentmeester; 
penningmeester: dhr. A. Broekema, ouderling - kerkrentmeester;
secretaris: mevr. J. Ziel-Hester, kerkrentmeester.

Contact:
mevrouw J. Ziel-Hester, secretaris
Leeuwerikstraat 8,
7961 BV Ruinerwold
tel: 0522-482228
Email
 
Onderhoud Onderhoud
Onderhoud

In 2022 is het onderhoud aan kerk en toren grotendeels afgerond. Dit onderhoud heeft plaatsgevonden  in het kader van de meerjarenraming 2020-2026.  Voor dit  onderhoud is tot op heden € 100.000,- uitgegeven, hiervan is in het kader van de SIM-regeling 60% subsidiabel.


Het geplande groot onderhoud aan het orgel is in 2022 afgerond door orgelbouwer Reil te Heerde.
De begroting was € 45.000,-. Door o.a. het schilderen van het gehele orgel en de plaatsing van een nieuwe windmotor is het totaalbedrag uitgekomen op € 58.000.-.
Het totale bedrag is, dankzij de inzet van de sponsorcommissie, bijeengebracht door fondsen, gemeente De Wolden, bijdragen bedrijfsleven, legaten  en giften  gemeenteleden.
In mei 2022 is het orgel met een Bevrijdingsconcert door organist Harm Hoeve onder grote belangstelling, waaronder de burgemeester van de Wolden, in gebruik genomen.
De toegang van het concert was gratis, als dank voor allen die financieel hebben bijgedragen.


Gelet op de hoge energieprijzen zijn in de kerk en in de Munnekeweer de lampen vervangen door led-lampen en is er radiatorfolie aangebracht.
 
College van Kerkrentmeesters

 
 
Collecte bonnen Collecte bonnen

De betalingen met contant geld worden steeds minder en dat zal in de toekomst nog minder worden. Om op deze ontwikkeling in te spelen heeft de kerkenraad besloten over te gaan tot uitgifte van collectebonnen in de waarden: € 0.50, € 1.00, € 2.00 en € 5.00 en worden uitgegeven in vellen van 20 bonnen. De collectebonnen zijn in beheer bij de diaconie, de data van uitgifte worden vermeld in Kerkespraak.
 
Financiën

Financiën

De kerkelijke organisatie draait op basis van de inkomsten van de leden via Actie Kerkbalans. Ook de Solidariteitskas voor de lidmaten in mei en de eindejaarscollectie is een belangrijke inkomstenbron.
Tijdens de kerkdienst wordt er gecollecteerd in 2 rondgangen. 1 voor de kerk en 1 voor de diaconie. Soms is er bij de uitgang een extra collecte voor bijzondere doeleinden.


Onze kerk ontvangt regelmatig giften. Bijvoorbeeld voor de bloemenkas, voor het orgel of een bijdrage voor het kerkblad. 

Voor tarieven verhuur en vergoedingen bij rouwdienst, huwelijk en culturele evenementen zie onder Contact
 ‘Onze kerk(gebouw) ook voor u!’

 
 
Kerkbalans Kerkbalans
      Onze gemeente is een 
      ANBI instelling (zie onder ANBI).


Kerkbalans
Voor iedereen is de kerk op één of andere manier van waarde. Kerkelijke Gemeenten krijgen geen subsidie. Om te kunnen bestaan hebben kerken financiële bijdragen nodig van de leden. Zo blijven wij van waarde voor  leden en de samenleving.
De kerk in balans is ons streven, maar dat kan alleen als onze financiën in balans zijn. Willen we kerk in de Ruinerwoldse samenleving blijven dan is uw bijdrage onmisbaar.

Eindejaarscollecte
Jaarlijks zijn er voor jong en oud  activiteiten in onze gemeente. Naast de wekelijkse erediensten, pastoraat en diaconie zijn er activiteiten die toerusten, inspireren en bemoedigen. We kunnen die alleen organiseren dankzij uw financiële bijdrage. Daarom vragen we aan u aan het einde van het jaar om een extra gift.

 
 
Solidariteitskas, bijdrage van belijdende leden Solidariteitskas, bijdrage van belijdende leden

Gemeenten helpen elkaar
Dat is het uitgangspunt voor het werk van de Commissie Steunverlening die de Solidariteitskas van de Protestantse Kerk  (PKN) beheert. De Commissie krijgt aanvragen van gemeenten die voor noodzakelijk grote uitgaven staan die ze zelf even niet kunnen financieren. Ook kunnen er andere redenen zijn die er toe leiden dat gemeenten tijdelijk hulp nodig hebben. De Commissie (van deskundige vrijwilligers, zelf zeer betrokken bij het kerkenwerk) heeft de taak de aanvragen te beoordelen en kijkt daarbij vooral naar de perspectieven voor een vitaal gemeente zijn. Soms biedt de Solidariteitskas daarvoor ook de steun van een gemeenteadviseur om weer tot fris, gerevitaliseerd beleid te komen. En dat alles onder het motto: Voor gemeenten – dóór gemeenten.

De Solidariteitskas wordt gevuld door een vaste jaarlijkse bijdrage van € 10,- waarvan € 5,- wordt afgedragen aan de Solidariteitskas. Het bedrag wat overblijft is voor eigen gemeente. Investeringen uit de Solidariteitskas zijn altijd tijdelijk, maar bedoeld om duurzaam op weg te helpen. Elkaar de helpende hand bieden, zo dragen we samen en delen we met elkaar.

Wat we samen doen
Behalve voor de steun aan individuele gemeenten, worden de middelen van de Solidariteitskas ook ingezet om werkzaamheden te bekostigen die de kerk als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeenten beschouwt. Zo kan gedacht worden aan het dovenpastoraat. Die vorm van pastoraat vergt speciale aandacht, kennis en kunde die te intensief en te kostbaar is om door een plaatselijke gemeente geboden te worden.

Wilt u meer weten over de Solidariteitskas? Zie www.pkn.nl/solidariteitskas.
 
 
Erfstellingen en Legaten Erfstellingen en Legaten

Nalaten dichtbij huis, dichtbij uw hart
Als kerkgemeenschap beleven we samen het geloof dat ons van generatie op generatie is overgedragen. Dat geloof mogen wij op onze beurt weer doorgeven aan volgende generaties. Dat kan onder meer door de kerk als begunstigde op te nemen in uw testament. In een testament kunt u vastleggen dat u naast kinderen, familie of vrienden ook de kerk laat delen in wat u zelf mocht ontvangen. Met uw nalatenschap draagt u bij aan een kerk die ook in de toekomst een levendige gemeenschap vormt die diaconaal en missionair aanwezig is in de directe omgeving en in de wereld. Wat u nalaat krijgt zo een bestemming dichtbij huis en dichtbij uw hart. Wilt u meer weten over de mogelijkheid om na  te laten aan onze kerk, neem dan contact op met de voorzitter van het college van Kerkrentmeesters.
 
ANBI ANBI

De Protestantse Kerk Nederland ( PKN ) is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling  ( ANBI ), zo ook de  Hervormde Gemeente Ruinerwold. Geef je aan een ANBI instelling een gift, dan is het bedrag aftrekbaar van het belastbaar inkomen. Ook is de kerk vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.
Een periodieke gift is een gift, waar u voor minimaal vijf jaar een vast bedrag per jaar aan de kerk schenkt. Een periodieke gift kunt u nu zelf vastleggen in een overeenkomst. Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar van de belasting, zonder drempel of maximum. Een periodieke gift is interessant bij een bedrag vanaf  € 150,00. Wilt u meer weten over het schenken van een periodieke gift. Neem dan contact op met het college van Kerkrentmeesters. 
 
 
 
 
 

Gezamenlijke dienst met ds. E. van Veen in Ruinerwold
datum en tijdstip 21-07-2024 om 10.00 uur
meer details

Dienst met ds. A. van Setten-Ruhrwiem
datum en tijdstip 28-07-2024 om 10.00 uur
meer details

Dienst in 't Vonder
datum en tijdstip 01-08-2024 om 19.00 uur
meer details

Dienst met ds. B. v.d. Brink-Smit, de Wijk
datum en tijdstip 04-08-2024 om 10.00 uur
meer details

 
Adres
Blijdenstein 3
7961 LH Ruinerwold
 
Kerkdiensten

Wij ontmoeten u graag in onze
dienst op de zondagmorgen;
aanvang: 10.00 uur.

Voor informatie over kerkdiensten in het algemeen.
Voor concrete informatie over de kerkdienst 
voor vervoer of oppasDiensten luisteren 
 
Contact met de kerk

Bij vreugde en verdriet
en
ledenadministratie


 
wacht u op bezoek?
 voor info
 
KERKDIENSTLUISTEREN
 
kaarsje aansteken

dit kunt u doen op zondag 
 
Kerk(gebouw) ook voor u!

Verhuur kerk en Munnekeweer.

 
 
Twaalf Apostelenboom

in beeld en gedicht 
zie hier.
 
 
ANBI

Voor de ANBI gegevens
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.